งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลิงค์ระบบงาน
ระบบติดตามของงานอาคารสถานที่ มีดังนี้
1. การปรับปรุงอาคารสถานที่
2. การปรับปรุงภูมิทัศน์
3. การใช้รถส่วนกลาง
4. การซ่อมบำรุง
สามารถคลิกที่เมนู "ระบบติดตามงาน"