โครงการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรในสถานศึกษา

วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16–17 มิถุนายน 2561
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ความเป็นมา


ครูผู้สอนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาเป็นบุคคลที่ควรได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการเฉพาะสาขาที่เข้มข้นและทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อนำมาพัฒนางานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาของตนเอง และเกิดเป็นเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืน นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นต่อไป

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ องค์การมหาชน เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ต้นแบบของประเทศ มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ และมีพันธกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการให้บริการพิเศษทางด้านการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้กับโรงเรียนและหน่วยงานอื่นๆ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอนได้ โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการร่วมพัฒนาครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาอื่นๆ ให้มีความเข้มข้นทางวิชาการและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสื่อกลางเพื่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาระบบงานของตนให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จึงจัดให้มีการอบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

วัตถุประสงค์


 1. เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะสาขาวิชาด้านวิชาการและด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนให้มีความเข้มข้น
 2. จุดประกายให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีศักยภาพ
 3. สร้างโอกาสให้ได้คิดค้นและนำเอาเทคนิควิธีการและนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงรู้เท่าทันและติดตามสื่อการการสอนรูปแบบใหม่ๆ
 4. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ซึ่งกันและกัน

กำหนดการ


ลงทะเบียน

วันที่ กำหนดการ
14 - 25 พฤษภาคม 2561
 • ลงทะเบียนผ่านระบบ
14 - 27 พฤษภาคม 2561
 • ชำระค่าลงทะเบียน
 • อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน
*หมายเหตุ
 • โครงการอบรมนี้เป็นโครงการอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางโรงเรียนจะเก็บเงินเป็นค่าสำรองที่นั่งในการอบรมจำนวน 1,000 บาทและจะคืนเงินจำนวนนี้ให้ในวันอบรมเสร็จสิ้น ทั้งนี้โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินให้กับผู้ที่เข้าอบรมจนจบโครงการ (ระยะโครงการ 2 วัน) เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้น หากไม่มีการอัพโหลดหลักฐานในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเข้ารับการอบรมในหัวข้อที่เลือก
 • หากหัวข้ออบรมใดมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมไม่ถึง 10 ท่าน โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดอบรมในหัวข้อดังกล่าว ทั้งนี้หากมีผู้สนใจอบรมได้ชำระค่าสำรองที่นั่งในหัวข้อข้างต้น โรงเรียนจะดำเนินการคืนเงินค่าสำรองที่นั่งให้ท่านในภายหลัง

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
07.00 - 08.30 น. ลงทะเบียน โถงใต้เรือนไทย
08.30 - 09.00 น. พิธีเปิด โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ห้องประชุม
ศ.ดร.ณัฐ ภมรประวัติ
09.00 - 10.00 น. ปาฐกถาพิเศษ “การปฏิรูปการศึกษา สู่ความสำเร็จของนักเรียน” โดย คุณตวง อันทะไชย คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารณ์
10.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 - 12.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด
13.00 - 16.00 น. อบรมความรู้ทางวิชาการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศฯ (ต่อ) ตามที่กำหนด

*หมายเหตุ
 • กำหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม บริเวณโถง ชั้น 1 เช้า เวลา 10.15 – 10.30 น.  บ่าย เวลา  14.30 – 14.45 น
 • รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เวลา 12.00 – 13.00 น.
 • วันที่ 17 มิถุนายน 2561 รับเกียรติบัตรและเงินค่าลงทะเบียนจากวิทยากร ณ ห้องอบรม (หลังจากอบรมเสร็จแล้ว)

กิจกรรมในการอบรม


กิจกรรมหลักในการอบรมครั้งนี้ประกอบด้วยการอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ 15 หัวข้อและการอบรมเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 12 หัวข้อ โดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดแยกตามประเภทดังนี้

จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา, ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด

แนะนำบทปฏิบัติการทดลองทางเคมีสำหรับครูผู้สอนวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active learning ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ลงมือปฏิบัติการทดลอง ทำใบกิจกรรม และสร้างคำถามต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในห้องเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางเคมีและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน หัวข้อกิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาเรื่องพันธะเคมี ปริมาณสัมพันธ์ แก๊ส และไฟฟ้าเคมี

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 17 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 0 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวภิรมย์ เตียงกูลเบญจมราชรังสฤษฏิ์
2นางขันทอง หิดาวรรณเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3นายโชติกุล รินลาซับใหญ่วิทยาคม
4นายชูเชิด พุทธเจริญเบญจมราชรังสฤษฏิ์
5นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิลชัยนาทพิทยาคม
6นางสาวนภัสสร ราชรินทร์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
7นางสาวภัคจิรา บวรธรรมรัตน์บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
8นางสาวเพ็ญแข ไหมแก้วอำมาตย์พานิชนุกูล
9นางสาวปิยรัตน์ บุญเรืองอำมาตย์พานิชนุกูล
10นายธนัชชา สายนภาโรงเรียนพรตพิทยพยัต
11นายพรมนัส ธนะกิจศิริเบญจมราชรังสฤษฎิ์
12นางสาวภริตพร ตระกูลน้ำผึ้งบางมดวิทยา
13นายรติ จิรนิรัติศัยโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
14นางรวิภา พะยุพัดชัยนาทพิทยาคม
15นายธนกร สุขะเทพศิรินทร์ นนทบุรี
16นายธงชัย สร้างความคิดเบญจมราชรังสฤษฎิ์
17นางสาววราภรณ์ สินศิริเบญจมราชรังสฤษฎิ์

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30พันธะเคมี ปฏิกิริยาและการละลายของสารประกอบไอออนิกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
10.30 – 12.00ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สารกำหนดปริมาณอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปริมาณสัมพันธ์ กิจกรรมเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
14.30 – 16.00ปริมาณสัมพันธ์ ปฏิบัติการเรื่อง สมบัติบางประการของสารละลายอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แก๊ส กิจกรรมเรื่อง ความดันบรรยากาศ และกฎต่างๆของแก๊สอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
10.30 – 12.00ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง ปฏิกิริยารีดอกซ์ และเซลล์กัลวานิกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง เซลล์อิเล็กโทร ไลติกอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
14.30 – 16.00ไฟฟ้าเคมี ปฏิบัติการเรื่อง การประยุกต์ความรู้ทางไฟฟ้าเคมีอ.จตุภรณ์ สวัสดิ์รักษา ดร.เกียรติภูมิ รอดพันธ์3601
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
ดร.ศราวุทธ แสงอุไร, ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ที่มีความสนใจและต้องการเริ่มทำโครงงานวิทยาศาสตร์ และงานวิจัยระดับนักเรียนมัธยมหรือสูงกว่า
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
คำถามหรือข้อสงสัยจากประสบการณ์การทำโครงงานหรืองานวิจัย ที่กำลังทำอยู่หรือที่ทำผ่านมาแล้ว
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เตรียมเครื่องคำนวณ, โทรศัพท์มือถือที่สามารถถ่ายรูปได้ (Smart Phone), คอมพิวเตอร์แลปทอป หรือ แทบเล็ต, ที่สามารถใช้โปรแกรม Microsoft excel หรืออื่นๆที่ประมวลผลข้อมูลได้
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการใช้อุปกรณ์ ได้แก่ การใช้เครื่องแก้ว อุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานในห้องปฏิบัติการ เช่น pH meter และ UV-vis spectrometer เป็นต้น เพื่อประยุกต์ใช้กับโครงงาน/งานวิจัย การจัดการข้อมูลที่ได้จากการทดลองในรูปการแสดงผลแบบตารางและในรูปกราฟแสดงผล เพื่อเขียนรายงานโครงงานและงานวิจัย ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 1 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอาชวิน สร้อยจิตโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30หลักการและเหตุผล ระเบียบวิธีวิจัย ตัวอย่างงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
10.30 – 12.00เทคนิคการใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐานดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการใช้เครื่องแก้วอุปกรณ์ และเครื่องมือวิเคราะห์พื้นฐาน (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
14.30 – 16.00Workshop โครงงานตัวอย่างดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Workshop โครงงานตัวอย่าง (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
10.30 – 12.00Workshop การวิเคราะห์ การคำนวณเพื่อจัดการข้อมูล การทำกราฟ จากโครงงานตัวอย่างดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สรุปและทำรายงาน ในรูปแบบรายงานการวิจัยดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
14.30 – 16.00สรุปและทำรายงาน ในรูปแบบรายงานการวิจัย (ต่อ)ดร.ศราวุทธ แสงอุไร ดร.ณุจุฑา ธรรมสุเมธ3503
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
ดร.ดวงแข ศรีคุณ, ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง, อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนเคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

การแนะนำตัวอย่างกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเชื่อมโยงความรู้เคมีที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือปฏิบัติการทดลองหัวข้อ นิติวิทยาศาสตร์ และ เคมีทันตกรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดัดแปลงจากต้นแบบโดย Royal Society of Chemistry (www.rsc.org)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 5 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 18 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางบุศริน โคนเคนดัดดรุณี
2นางสาวชนากานต์ ธนนิวัฒน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
3นางสาวภัสสร์สิรี บุญเสริมรักษ์ชัยนาพิทยาคม
4นายสิขเรศ อำไพโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5นางสาวลัดดา สุขยานุดิษฐสิรินธร

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำแหล่งข้อมูลกิจกรรมบูรณาการเคมีดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
10.30 – 12.00กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 1 การพิมพ์ลายนิ้วมือดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์ ตอนที่ 2 การระบุชนิดของสารโดยใช้ปฏิกิริยาเคมีดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
14.30 – 16.00กิจกรรมนิติวิทยาศาสตร์
ตอนที่ 3 การระบุชนิดของสารโดยใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปี
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์ hydroxyapatite
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
10.30 – 12.00กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 2 การทำโมเดลซีเมนต์รูปฟัน และ การเกิดฟันผุจากกรดแลคติก
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ปริมาณฟลูออไรด์ในยาสีฟัน
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
14.30 – 16.00กิจกรรมเคมีทันตกรรม
ตอนที่ 4 การดูดซับฟลูออไรด์โดย hydroxyapatite
ดร.ดวงแข ศรีคุณ ดร.สาโรจน์ บุญเส็ง อ.สิริหทัย ศรีขวัญใจ3603
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ, อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนเรื่องการสังเคราะห์แสง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา (ถ้ามี)
รายละเอียด

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ ทำปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืช C3, C4 และ CAM ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้เทคนิค floating leaf disk assay ปฏิบัติการศึกษาการคายน้ำในพืชด้วย potometer และ cobalt chloride paper method และปฏิบัติการศึกษาการกัตเตชั่น (guttation) ในพืช

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 9 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 13 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายชาตรี ตุ้มคำเบญจมราชรังสฤษฎิ์
2นางสาวหัทยา จันทรมุณีอำมาตย์พานิชนุกูล
3นางสาวนิธิวดี แก้วนาคโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์
4นางสาวปณิดา สุขเจริญเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5นางสาวสินีนาฎ กุ่ยรักษาโรงเรียนเบญจมาราชรังสฤษฎิ์
6นางสุรีย์พร สายวารีรัตน์โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
7นางสาวฐิตารีย์ สำเภาโรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
8นางสาววรรณพร ยิ้มฉายชัยนาทพิทยาคม
9นายวิศรุฒม์ เอมสมบูรณ์ชัยนาทพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ
(นำเข้าสู่บทเรียน/ไขข้อสงสัย/คำถามที่ท้าทาย)
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
10.30 – 12.00แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงและการคายน้ำ
(นำเข้าสู่บทเรียน/ไขข้อสงสัย/คำถามที่ท้าทาย)
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการศึกษาโครงสร้างภายในของใบพืช C3, C4 และ CAMดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
14.30 – 16.00อภิปรายและสรุปผลการศึกษาดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยใช้เทคนิค floating leaf disk assayดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
10.30 – 12.00ปฏิบัติการการคายน้ำและกัตเตชั่นในพืช
- Potometer
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการการคายน้ำในพืช
- Cobalt chloride paper method
ดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
14.30 – 16.00อภิปรายและสรุปผลการศึกษาดร.บัวหลวง ฝ้ายเยื่อ อ.พิมพ์เพ็ญ กลิ่นละออง3401
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง, อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด

ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาเปรียบเทียบของสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ไส้เดือนดิน  แมลง กุ้ง หมึก/หอยสองฝา  ปลา และกบ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 6 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 15 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายธีระ ช้างแดงโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นายคำนวน แก้วคำสอนพังโคนวิทยาคม
3นางสาวหงษ์ทอง ปาระพิมพ์พังโคนวิทยาคม
4นางสาวกมลวรรณ จันทร์รัตน์ดัดดรุณี
5นางกฤติยา เหมรีสงวนหญิง
6นางสาววราลี สรรพกิจชาญชัยโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของไส้เดือนดินอ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
10.30 – 12.00ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของแมลง (จิ้งหรีดหรือตั๊กแตนหรือแมลงสาบ)อ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของกุ้งอ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
14.30 – 16.00ปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของหมึก/หอยสองฝาอ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ทำปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของปลากินพืชและปลากินเนื้ออ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
10.30 – 12.00ทำปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของปลากินพืชและปลากินเนื้ออ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง กายวิภาคของกบอ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
14.30 – 16.00สรุปกิจกรรมอ.นิธิกานต์ คิมอิ๋ง อ.เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล3403
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ, อ.ภัทรญา กลิ่นทอง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาพัธุศาสตร์และวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
เสื้อกราวน์
รายละเอียด
 1. บรรยาย เรื่อง หลักการของดีเอ็นเอเทคโนโลยี
 2. ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอ
 3. ปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิส
 4. ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงานนิติวิทยาศาสตร์
 5. ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอ"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอภิญญ์ดา สมบูรณ์พร้อมสกลราชวิทยานุกูล
2นางสาวนฤมล โตอ่อนชัยนาทพิทยาคม
3นางสาวรัชชดา ยิ้มเนียมดัดดรุณี
4นางสาวรุ่งนภา เนินหาดดัดดรุณี
5นางสาววัชราพร ฟองจันทร์สงวนหญิง
6นางสาวจิตติมา ดมหอมสงวนหญิง
7นางสาวเพ็ญพิชชา กิจลาภสงวนหญิง

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
10.30 – 12.00บรรยาย เรื่อง หลักการของ ดีเอ็นเอเทคโนโลยีดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง การสกัดดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิสดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
10.30 – 12.00การวิเคราะห์ดีเอ็นเอด้วยอะกาโรสเจลอิเลคโตรโฟรีซิสดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้รอยพิมพ์ดีเอ็นเอในงาน นิติวิทยาศาสตร์ดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ เรื่อง หลักการใช้เอนไซม์ตัดจำเพาะในการสร้างรีคอมบิแนนท์ดีเอ็นเอดร.อรวรรณ ปิยะบุญ อ.ภัทรญา กลิ่นทอง3405
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
ธัญญรัตน์ ดำเกาะ, อ.ทิพนาท น้อยแก้ว
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนชีววิทยา ครูผู้ดูแลโครงงานชีววิทยาและสิ่งแวดล้อม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม excel เครื่องคิดเลข
รายละเอียด
 1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ฐานความรู้ด้านชีววิทยา การวางแผนการทดลอง การออกแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล
 2. การใช้สถิติ t-test เบื้องต้นในการเปรียบเทียบข้อมูลทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆ
 3. การหา correlation ของชุดข้อมูลที่ได้จากการทดลองทางชีววิทยา
 4. การใช้สถิติ chi square เบื้องต้นในการศึกษานิเวศวิทยาประชากร"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 23 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ workshop การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้ฐานความรู้ด้านชีววิทยาอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การวางแผนการทดลอง การออกแบบการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผลอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ การใช้สถิติ t-test เบื้องต้นในการศึกษาข้อมูลทางกายภาพของน้ำจากแหล่งน้ำต่าง ๆอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ workshop การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยทางน้ำอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การหา correlation ของชุดข้อมูลที่ได้จากการทดลองทางชีววิทยาอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ การใช้สถิติ chi square เบื้องต้นในการศึกษานิเวศวิทยา (Marked and recapture)อ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
14.30 – 16.00ปฎิบัติการ การนำกิจกรรม inquiry และสถิติ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอ.ธัญญรัตน์ ดำเกาะ อ.ทิพนาท น้อยแก้ว2303
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ชีววิทยา
วิทยากร
อ.อารีย์ สักยิ้ม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด
 1. การใช้กล้องจุลทรรศน์ การสร้างภาพพื้นมืด และภาพสามมิติ
 2. การเตรียมตัวอย่างแบบชั่วคราว เช่น การศึกษาโครงสร้างต่างๆ ของเซลล์พืช เซลล์สัตว์ และโปรคาริโอต
 3. การวัดขนาดของเซลล์ โดยใช้ micrometer
 4. การนับจำนวนเซลล์โดยใช้ hemocytometer"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 8 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 3 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายชวกร คงกะเรียนท่ามะกาวิทยาคม
2นางจริยา ศรีประเสริฐเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3นางสาวกนกนันท์ ก้านทองนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
4นางสาวนันทวัน ศรชัยโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
5นางสาวนิจธีรา คงห้วยรอบบรรหารแจ่มใสวิทยา 5
6นางรุ่งทิพย์ จันทร์อ่อนพังโคนวิทยาคม
7นางสาวศรัณย์ภรณ์ เสนาวงศ์โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
8นางสาวธัญจิรา ทองมากสงวนหญิง

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์สร้างภาพพื้นมืด (dark field image) และภาพสามมิติ (three dimension image) และการเตรียมตัวอย่างอ.อารีย์ สักยิ้ม3301
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การใช้กล้องจุลทรรศน์สร้างภาพพื้นมืด (dark field image) และภาพสามมิติ (three dimension image) และการเตรียมตัวอย่างอ.อารีย์ สักยิ้ม3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง และการหาขนาดของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่าง และการหาขนาดของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ การนับจำนวนเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ การนับจำนวนเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active learning เรื่อง The chemistry of life และความสัมพันธ์ของสารเคมีกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม3301
14.30 – 16.00แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนการสอนแบบ Active learning เรื่อง The chemistry of life และความสัมพันธ์ของสารเคมีกับโครงสร้างและหน้าที่ของเซลล์อ.อารีย์ สักยิ้ม อ.สถาพร วรรณะนวิจารณ์3301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ, ดร.คมศิลป์ โคตมูล, นายจตุพร พันตรี
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนฟิสิก์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
สมาร์ทโฟน (ถ้ามี) เพราะบางกิจกรรมจจะต้องใช้ Application
รายละเอียด

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านกิจกรรมการทำทดลอง พร้อมการวิเคราะห์ อภิปราย และสรุปผลการทดลองฟิสิกส์อย่างง่าย ในหัวข้อ กลศาสตร์ การเคลื่อนที่ เสียง แสง และไฟฟ้าแม่เหล็ก

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 7 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวณัฐฤทัย คงไกรฤกษ์ชัยนาทพิทยาคม
2นางพิศมัย ไกยสินธุ์โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี
3นางสีนวล นันทกัปโรงเรียนน้ำหนาววิทยาคม
4นายสุรศักดิ์ แซ่เตียวปัญญาวรคุณ
5นางสาวมลฑิรา ศรีศักดาสงวนหญิง
6นางอินทิรา เกตุอินทร์สงวนหญิง
7นางฐิติชญา ธนวิทยไพศาลโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับกลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
10.30 – 12.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลองเพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับกลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับสมบัติเชิงกายภาพของสารและอุณหพลศาสตร์ดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี
14.30 – 16.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับของไหลดร.คมศิลป์ โคตมูล ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ นายจตุพร พันตรี

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับเสียงนายจตุพร พันตรี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล
10.30 – 12.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับแสงนายจตุพร พันตรี ดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล นายจตุพร พันตรี
14.30 – 16.00เทคนิคการออกแบบและการวิเคราะห์ผลการทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้หาปริมาณทางฟิสิกส์ ในหัวข้อเกี่ยวกับแรงแม่เหล็กดร.ปราณี ดิษรัฐกิจ ดร.คมศิลป์ โคตมูล นายจตุพร พันตรี
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
อ.ประดิษฐ นวลจันทร
เหมาะสำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

ความรู้ ความเข้าใจ ที่นำมาใช้ในการปฏิบัติได้เกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • ทักษะที่ 1 การสังเกต (Observing)
 • ทักษะที่ 2 การวัด (Measuring)
 • ทักษะที่ 3 การคำนวณ (Using numbers)
 • ทักษะที่ 4 การจำแนกประเภท (Classifying)
 • ทักษะที่ 5 การหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปสกับสเปส และสเปสกับเวลา (Using space/Time relationships)
 • ทักษะที่ 6 การจัดกระทำ และสื่อความหมายข้อมูล (Communication)
 • ทักษะที่ 7 การลงความเห็นจากข้อมูล (Inferring)
 • ทักษะที่ 8 การพยากรณ์ (Predicting)

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 6 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวมนัสนันท์ สิทธิศักดิ์ชัยนาทพิทยาคม
2นางจันทิมา รชตะวณิชย์นารีวุฒิ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ทบทวนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
10.30 – 12.00กิจกรรมการบอกตำแหน่งอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรมการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
14.30 – 16.00กิจกรรมการวัดความเร็วในการเคลื่อนที่ของวัตถุอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30กิจกรรมแรงพยุงอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
10.30 – 12.00กิจกรรมแรงพยุงอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30กิจกรรม PLC จำลองอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
14.30 – 16.00มโนมติกิจกรรมสะเต็มอ.ประดิษฐ นวลจันทร1501
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
พลานามัย
วิทยากร
ดร.นริศรา หาหอม
เหมาะสำหรับ
ครูพลศึกษาและครูที่สนใจกิจกรรมมวยไทย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ร่ายกายไม่บาดเจ็บหรือเพิ่งถอดเฝือก
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
ชุดกีฬาที่เคลื่อนไหวได้สะดวก
รายละเอียด
 1. การอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬามวยไทย
 2. การนวดในนักกีฬา
 3. ประวัติความเป็นมาของมวยไทย การจดมวย
 4. การไหว้ครูร่ายรำมวยไทยตามต้นฉบับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒนธรรม
 5. การใช้อุปกรณ์ในการสอนมวยไทย
 6. การใช้หมัด เท้า เข่า ศอก
 7. การป้องกันหมัด เท้า เข่า ศอก
 8. แม่ไม้มวยไทย 15 ท่า
 9. การประยุกต์มวยไทยสำหรับเด็ก

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 1 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 29 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสุทธดา ดอนวัดไพรนารีวุฒิ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ประวัติความเป็นมาของมวยไทยดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
10.30 – 12.00การอบอุ่นร่างกาย การยืดเหยียดกล้ามเนื้อในกีฬามวยไทยดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การไหว้ครูร่ายรำมวยไทยดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
14.30 – 16.00การใช้อุปกรณ์ในการสอนมวยไทย การนวดในนักกีฬาดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การใช้หมัด เท้า เข่า ศอกดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
10.30 – 12.00การป้องกันหมัด เท้า เข่า ศอกดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30แม่ไม้มวยไทย 15 ท่าดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
14.30 – 16.00การประยุกต์
สรุปกิจกรรม
ดร.นริศรา หาหอมห้องประชุมเล็ก
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

ระบบสมการเชิงเส้นและการหาคำตอบ เมทริกซ์ การดำเนินการตามแถวเบื้องต้น การหาอินเวอร์สของ เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันต์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 19 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอากร พุทธรักษาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
2นางสาวจุฑามาส สุขเจริญจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ระบบสมการเชิงเส้นและการหาคำตอบอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
10.30 – 12.00การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การดำเนินการตามแถวเบื้องต้นอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
14.30 – 16.00อินเวอร์สของเมทริกซ์
- การอินเวอร์ส
อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อินเวอร์สของเมทริกซ์
- บทประยุกต์และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง
อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
10.30 – 12.00ดีเทอร์มินันต์อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ดีเทอร์มินันต์อ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
14.30 – 16.00โจทย์ปัญหาท้าทายอ.ชิดเฉลิม คงประดิษฐ์1303
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.ไห่ หยาง
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

ปัจจุบันในประเทศไทยมีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนอย่างแพร่หลาย เพื่อแนะนำหลักการและเสริมทักษะการเตรียมสนทนาพจน์ภาษาจีนให้กับนักเรียนนักศึกษา จึงสมควรจัดการอบรมในหัวข้อดังกว่าวขึ้น เพื่อให้ความรู้ หลักการ และเทคนิคในการเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน และเทคนิคการฝึกซ้อมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน สำหรับครูสอนภาษาจีน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 27 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 7 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอัฐพร สมบูรณ์เทพศิรินทร์ นนทบุรี
2นางเบญจรัตน์ นันทเศรษฐ์พงศ์โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์
3นางชยากร ลิ้มเลิศตระกูลบางคล้าพิทยาคม
4นางสาวชลขวัญ แสงเทียนวิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
5นางดลหทัย วงศ์เทพบุตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
6นางสิริมา จ่ายสรรคโภชน์สุเหร่าคลองจั่น
7นางสาวกาญจนา ชีวาดิศัยกุลศูนย์การศึกษาเทคโนโลยีและภาษาธุรกิจ
8นางสาวพชรพร คนชุมพังโคนวิทยาคม
9นางสาวสุภาพร ผลสนองโรงเรียนเมืองพลพิทยาคม
10นางศจีรัตน์ เมธีสุวภาพม.สยาม
11นางรัชนี รัตน์ดิลกพานิชย์วัดทองเพลง
12นางพยอม ภัทรวรางกูรบางชัน(ปลื้มวิทยานุสรณ์)
13นางสาวภิญญาพัชญ์ รักพวกโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
14นางสาวพิมนภา โสภากุลเทพศิรินทร์ นนทบุรี
15นางสาวปรียาภรณ์ ทวีกิจรุ่งเรืองวัดทุ่งครุ พึ่งสานอนุสรณ์
16นางสาวปรียาภรณ์ ทวีกิจรุ่งเรืองวัดทุ่งครุ พึ่งสายอนุสรณ์
17นางสาวพรทิพย์ ษมาวัตรพระหฤทัยคอนแวนซ์
18นางสาวสุนทณีย์ แซ่พั้ววิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเจ้าพระยา
19นางสาวสมพร แซ่หว่องเขมะสิริอนุสรณ์
20นางสาวสุพรรณี กาญจน์วีระโยธินโรงเรียนราชวัตรวิทยา
21นายธนพัฒน์ คำหวลยอแซฟอุปถัมภ์
22นางสาวทิพยสุดา บุญโสเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
23นางฑีฆารัตน์ แสงนิกรเกียรติโรงเรียนบ้านคลองบัว(เอี่ยมแสงโรจน์)
24นางสาวกุนทินี อุดมวันโรงเรียนสามัคคีธรรม
25นางสาววิมล กมลนรนาถวัดบางปะกอก
26นางบุษกร ฉั่วศิริสุขสกุลโกศลวิทยา
27นางสาวพัชรินทร์ ฤทธินภากรสอนภาษาบ้านรักเรียน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30วัตถุประสงค์ของการกล่าวสุนทรพจน์ ประเภทของสุนทรพจน์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
10.30 – 12.00การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (1) การตั้งวัตถุประสงค์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (2) การวางโครงสร้างอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
14.30 – 16.00การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (3) การใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้องและสวยงามอ.ไห่ หยางดร.โกวิท

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การเขียนบทกล่าวสุนทรพจน์ (4) การใช้ภาษาจีนอย่างมีพลังและน่าเชื่อถืออ.ไห่ หยางดร.โกวิท
10.30 – 12.00การฝึกการออกเสียงภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ (1) การออกเสียงอย่างถูกต้องอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การฝึกการออกเสียงภาษาจีนในการกล่าวสุนทรพจน์ (2) การออกเสียงอย่างเป็นศิลป์และมีเสน่ห์อ.ไห่ หยางดร.โกวิท
14.30 – 16.00เครียมพร้อมจิตใจและร่างกายก่อนขึ้นเวทีอ.ไห่ หยางดร.โกวิท
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.ดารุณี มีชัย อ.ประนอม จิตต์กลาง อ.กรรณิถา สีวลีพันธ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด
 1. Developmental Teaching Techiniques ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนและพัฒนาเทคนิคการสอน การเชื่อมโยงเนื้อหาเข้ากับกิจกรรมการเรียนการสอน การดึงความสนใจ การควบคุมชั้นเรียน การจัดทำแผนการสอน การปรับใช้เทคนิค PPP ตลอดจนการใช้ PowerPoint Presentation เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 2. Teaching Skills and Activities in the 21st Century ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ด้านการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เพื่อศึกษาองค์ประกอบ แนวทาง และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงศึกษาปัจจัยที่ ผลักดันให้การจัดการศึกษาในรูปแบบศตวรรษที่ 21 เกิดขึ้นได้จริง อีกทั้งผู้เข้าอบรมจะได้ตระหนักถึง ความสำคัญที่ต้องใช้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยผ่านการจัดการสอนที่เหมาะสมให้กับนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมยุคปัจจุบัน
 3. Basic Communication Skills: Hands-on Activities ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น และมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งสามารถสร้างองค์ความรู้ทางภาษาผ่านสื่อมัลติมีเดีย"

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 3 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวไหมแพร สังขพันธานนท์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2นางสาวสายชล บุญศิริเอื้อเฟื้อโรงเรียนฝึกอาชีพอาทรสังขวัฒนะ สังกัดกรุงเทพมหานคร
3นางสาวสิริรัตน์ พุกคำมีนารีวุฒิ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Teaching Techniquesอ.ดารุณี มีชัย2703
10.30 – 12.00Teaching Techniques (Cont.)
Error Correction
อ.ดารุณี มีชัย2703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30PPP Techniques
Lesson Planning
อ.ดารุณี มีชัย2703
14.30 – 16.00PowerPoint Presentation and Presentation Skillsอ.ดารุณี มีชัย2703

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30PowerPoint Presentation, Videos and Discussion
- Review on the 21st Century
Skills
- The 21st Century Teaching
and Learning
อ.ประนอม จิตต์กลาง2703
10.30 – 12.00Activities, Group Work and Q&A
- Class Activities Using the
Four Cs
- Teaching Demonstration
อ.ประนอม จิตต์กลาง2703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30PowerPoint Presentation, and Discussion
- Communication Skills
- Hands-On Activities
อ.กรรณิถา สีวลีพันธ์2703
14.30 – 16.00Hands-On Activities (Cont.)
Q&A
อ.กรรณิถา สีวลีพันธ์2703
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ภาษาต่างประเทศ
วิทยากร
อ.เมธชวิน อินธิไชย, อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

ผู้เข้าอบรมจะได้เพิ่มพูนหลักภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์โครงสร้างประโยคของภาษาอังกฤษ การเขียนที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสอน ตลอดจนได้เรียนรู้สื่อการสอนอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนในห้องเรียน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 20 คน

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Hands-On Activities (Cont.)
Q&A
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
10.30 – 12.00Sentence Types 2อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Sentence Types 3อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
14.30 – 16.00Sentence Types 4
Wrapped up
Teaching demonstration
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Introduction
Participle 1
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
10.30 – 12.00Participle 2
Wrapped up
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Teaching demonstration
Wrapped up
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
14.30 – 16.00Teaching resources
Classroom activities (Kahoot)
Q and A
อ.เมธชวิน อินธิไชย อ.สุภาพัชร์ สินกันทรากร2705
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง, อ.วัลลภ คงนะ
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาเคมีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ ม.ต้น
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้ ทักษะเบื้องต้นในทางเคมีและทางวิทยาศาสตร์ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา ระบบปฏิบัติการ windows เท่านั้น
รายละเอียด

การเรียนการสอนวิชาเคมีเน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติการทดลอง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้อุปกรณ์ ข้อควรระวังเกี่ยวกับสารเคมี และข้อควรปฏิบัติในการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติกิจกรรมการทดลอง การสร้างสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน (Virtual Chemistry Laboratory) เป็น Free software ของ Carnegie Mellon University เป็นที่นิยมใช้กับในระดับชั้นมัธยมศึกษาและในระดับมหาวิทยาลัย ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ จำนวน 13 ภาษา เป็นการจำลองห้องปฏิบัติการเคมีที่ส่งผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังผู้เรียนให้ได้มีโอกาสเรียน ได้ปฏิบัติ การทดลองและสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนที่ยังไม่พร้อมด้านอุปกรณ์ สารเคมี หรือเครื่องมือ ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถกำหนดการทำปฏิบัติการทางเคมีของตนเองได้ตามความต้องการ โดยครูผู้สอนสามารถออกแบบปฏิบัติการเคมี จากง่ายไปยากให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน ห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนได้ทั้งในระบบออนไลน์ และออฟไลน์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 4 คน
ว่าง 18 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายอภิชน นาชัยฤทธิ์กุฉินารายณ์
2นางสาววิภาวัน แสงสวีโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเพชรบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ลงโปรแกรม
1) Virtual Chemistry Laboratory
2) Java Program
3) Acid Base Titration Program
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม
1) Virtual Chemistry Laboratory
2) Acid Base TitrationProgram
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามตัวอย่างที่กำหนด)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
14.30 – 16.00การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามตัวอย่างที่กำหนด)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ทดลองใช้สื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ที่สร้างขึ้น)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
10.30 – 12.00ตรวจสอบความถูกต้องของบทปฏิบัติการที่สร้างขึ้นอ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือน
(ตามความสนใจ อย่างน้อย 1 เรื่อง)
อ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
14.30 – 16.00ตรวจสอบความถูกต้องของการพัฒนาสื่อการสอนห้องปฏิบัติการเคมีเสมือนที่สร้างขึ้นอ.ชัยวัฒน์ เชื้อมั่ง อ.วัลลภ คงนะ2304
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
เคมี
วิทยากร
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว, ดร.อุษา จีนเจนกิจ
เหมาะสำหรับ
ครูวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนรายวิชาโครงงาน และ ครูผู้สอนรายวิชาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ศึกษาข้อมูลการใช้งาน Arduino UNO หรือ ติดตั้งโปรแกรม ARDUINO 1.8.5 ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้
 2. โทรศัพท์มือถือที่มีอุปกรณ์เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน Wi-Fi และ Bluetooth ได้ และมีระบบปฏิบัติการเป็น iOS หรือ Android (หากเป็นระบบปฏิบัติการ Android จะสะดวกกว่า)
รายละเอียด

เพื่อให้การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักเรียนตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสินค้า ในปัจจุบันเทคโนโลยีการควบคุมไร้สายกำลังเป็นที่นิยม และอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถหาได้ง่ายและราคาไม่แพง หากมีการจัดให้นักเรียนได้ลองคิด ออกแบบ และฝึกทำ ก็จะทำให้นักเรียนมีประสบการณ์ และทักษะ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้ ในการอบรมครั้งนี้จึงเป็นการแนะนำชุดอุปกรณ์และการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเพื่อเป็นกิจกรรมตัวอย่างสำหรับให้นักเรียนเรียนรู้และยังนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้ด้วย ซึ่งมีตัวอย่างคือ การสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 1-100 องศาเซลเซียส และเครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม และสื่การสอนเรื่องสมบัติของแก๊ส

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 16 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวฟ้าวลัย มีมูซอหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
2นายสราวุธ แท่นจินดารัตน์มาบตาพุดพันพิทยาคาร

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์พื้นฐานและหลักการทำงาน
ติดตั้งโปรแกรม
เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับบอร์ด Arduino
เขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อสั่งงานเปิด-ปิด ไฟ
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
10.30 – 12.00สร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ 1-100 องศาเซลเซียส
-จัดชุดอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino
-เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลอุณหภูมิ / ส่งข้อมูลไร้สาย
-ทดสอบการใช้งานสร้างเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิไร้สาย
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สร้างเครื่องชั่ง 1 กิโลกรัม
-จัดชุดอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino / ประกอบชุดฐานชั่งน้ำหนักกับโหลดเซลล์
-เขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลน้ำหนัก / ส่งข้อมูลไร้สาย
-ทดสอบการใช้งานสร้างเครื่องชั่งไร้สา
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
14.30 – 16.00ประกอบอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิและน้ำหนักในเครื่องเดียวกัน เพื่อใช้ในการทดลองอ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ตัวอย่างปฏิบัติการทางเคมีที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิกับน้ำหนักอ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
10.30 – 12.00สร้างเครื่องวัดความดันของแก็สจากกระบอกฉีดยา
-จัดชุดอุปกรณ์ เชื่อมต่อกับบอร์ด Arduino / ประกอบชุดกระบอกฉีดยากับเซ็นเซอร์วัดแรง
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ทดสอบการใช้งานเครื่องวัดความดันของแก็สจากกระบอกฉีดยา
ประกอบอุปกรณ์การตรวจวัดอุณหภูมิและแรงดัน เพื่อใช้ในการทดลอง
อ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
14.30 – 16.00ตัวอย่างปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของแก๊สอ.วีรวุฒิ เทียนขาว ดร.อุษา จีนเจนกิจ
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
ดร.สมพร บัวประทุม, อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม, อ.ชาคริต สมานรักษ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาฟิสิกส์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว (ระบบปฏิบัติการ Window)
รายละเอียด

เป็นการอบรมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้ถึงการนำ เซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์อย่างง่าย (Arduino UNO) มาสร้างสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะเริ่มฝึกตั้งแต่การต่อเซนเซอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ การเขียนโปรแกรมพื้นฐานเพื่อควบคุมเซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อทำให้สามารถรับค่า ส่งค่า พร้อมแสดงค่าทางคอมพิวเตอร์ และการสร้างอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ โดยคาดหวังว่าเมื่อผ่านการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมจะมีแนวทางในการนำเซนเซอร์ และไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้ในการสร้างสื่อการสอนต่างๆ การทำโครงงาน หรือกิจกรรม STEM เป็นต้น

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 10 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 9 คน
ว่าง 5 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธรมาบตาพุดพันพิทยาคาร
2นางสาวศศิญามล เจริญผลโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
3นางสาวชารวี ขุนขจีโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
4นายสมพงษ์ นาคเจือโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
5นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
6นางสาวจิราวรรณ แสวงนามจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7นายวรกานต์ คุณวาจาโรงเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
8นางสาวมุทิตา สำเภาเงินชัยนาทพิทยาคม
9นางสาวพัชริดา คงแคล้วโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
10นายอานนท์ วัฒนานันท์ชัยนาทพิทยาคม

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำเกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO และติดตั้ง โปรแกรม Arduinoดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
10.30 – 12.00การเชื่อมต่อไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO กับคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมควบคุมพื้นฐานดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การต่อเซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino UNO พร้อมควบคุมและแสดงผลทางคอมพิวเตอร์ดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
14.30 – 16.00การสร้างอุปกรณ์ประกอบกับเซนเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อใช้ในการการเรียนการสอนฟิสิกส์ดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
10.30 – 12.00การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (ไฟฟ้า) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การสร้างสื่อการเรียนการสอนทางฟิสิกส์ (เสียง) โดยใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์พร้อมอุปกรณ์ประกอบอย่างง่ายดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
14.30 – 16.00อภิปรายถึงการประยุกต์ใช้เซนเตอร์กับไมโครคอนโทรลเลอร์ในด้านอื่นๆดร. สมพร บัวประทุม อ.ณฤพล วีระวงศ์พรหม อ.ชาคริต สมานรักษ์3703
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
ฟิสิกส์
วิทยากร
อ.วิทวัส พันมุณี
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา รายวิชากลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ/ กิจกรรม STEM /ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม/การทำโครงงานและสิ่งประดิษฐ์
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ติดตั้งโปรแกรม SketchUp
รายละเอียด

การออกแบบและการเขียนแบบ เป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ เนื่องจากการเขียนแบบจะทำให้สามารถเห็นได้ว่าผลงานหรือชิ้นงานนั้นๆ จะออกมาเป็นอย่างไร ทำให้สามารถคาดการณ์ได้ ทั้งการใช้วัสดุ และงบประมาณ ผู้เข้าอบรมนอกจากจะได้นำความรู้ในการเขียนแบบไปใช้งานแล้ว ยังสามารถชี้แนะนักเรียนให้รู้จักการออกแบบและการเขียนแบบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ดีที่จะช่วยส่งเสริมการทำโครงงาน รวมถึงการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ได้

การออกแบบโดยใช้โปรแกรม SketchUp มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเข้าใจมุมมองของการเขียนแบบ การนำส่วนประกอบต่างๆ มารวมกัน ซึ่งจะเน้น ขนาด รูปร่าง รูปทรง และมิติ ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และมีจินตนาการ การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐานอย่างถูกต้องจะทำให้ทราบหน่วยวัดอย่างละเอียด แม่นยำ เที่ยงตรง สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้การอ่านค่าและคำนวณได้ จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อย อันจะลดปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดจากความคลาดเคลื่อนได้

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 11 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 10 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายชาญณรงค์ ลฆุจิตต์พงษ์ทิวไผ่งาม
2นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยา
3นางปิ่น ช่างทองดัดดรุณี
4นางดรรชนีย์ กัลยาดัดดรุณี
5นางสาวนฤมล นิลโตโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
6นางสาวณัฐนันท์ เฉลียวพงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
7นายพลสินธุ์ พรหมมูลโรงเรียนเมืองจากวิทยา
8นางสาวภควรรณ จงรักภักดีโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
9นางสาวรัชนก นันทพรหมมาโรงเรียนนารีวุฒิ
10นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุดสัยสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
11นางสาวธนิษฐา กำเนิดสินธุ์โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30แนะนำโปรแกรม SketchUp การใช้คำสั่งต่างๆ ของแถบเครื่องมืออ.วิทวัส พันมุณี1107
10.30 – 12.00ฝึกปฎิบัติ รูปทรงอย่างง่าย
(สี่เหลี่ยม วงกลม รูปทรงทึบแสง กลวง เว้า เป็นต้น)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การสร้างห้องจำลอง
(ห้องเรียน หรือ ห้องประชุม)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
14.30 – 16.00การตกแต่งห้องจำลอง
(หน้าต่าง ประตู)
อ.วิทวัส พันมุณี1107

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การตกแต่งห้องจำลอง
(โต๊ะ เก้าอี้ บอร์ด)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
10.30 – 12.00สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม SketchUpอ.วิทวัส พันมุณี1107
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้เครื่องมือวัดพื้นฐาน
(มัลติมิเตอร์ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์)
อ.วิทวัส พันมุณี1107
14.30 – 16.00การใช้ Power Supplyอ.วิทวัส พันมุณี1107
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.เดี่ยว ใจบุญ, อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และผู้สนใจการใช้โปรแกรม GeoGebra
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เป้าหมายในการเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

โปรแกรม GeoGebra (https://www.geogebra.org) เป็นโปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ • Microsoft Windows • Mac OS X • Linux และยังสามารถใช้กับแทบเล็ตไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิบัติการ Windows, iOS หรือ Android โดยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม GeoGebra ได้จาก http://www.geogebra.org/download โปรแกรม GeoGebra มีประโยชน์ สำหรับนักเรียนช่วยทำให้คณิตศาสตร์จับต้องได้โดยเชื่อมโยงระหว่างเรขาคณิตและพีชคณิตในแนวทางที่ทำให้นักเรียนสามารถเห็นและสัมผัสถึงคณิตศาสตร์ได้ สำหรับครู GeoGebra ไม่ได้เข้ามาแทนที่ครูแต่ช่วยให้ครูสามารถทำการสอนให้ดีที่สุดได้ สำหรับโรงเรียน GeoGebra ช่วยให้นักเรียนเกิดแรงบันดาลใจ และสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ข้อมูลและตัวอย่างแบบร่างของ GeoGebra สามารถค้นหาได้โดยง่ายบนอินเทอร์เน็ต คำสั่งของ GeoGebra มีมากมายเกินกว่าที่จะเขียนอธิบายได้หมด ดังนั้นในการอบรมครั้งนี้จึงมีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าอบรมได้ทำความรู้จักกับพื้นฐานของโปรแกรม โดยยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 13 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 5 คน
ว่าง 12 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวอังษณานันท์ เด่นสท้านโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
2นางจันทิมา บุญเจริญชลราษฎรอำรุง
3นางสาวชลกานต์ ชมภูโรงเรียนชลราษฎรอำรุง
4นางสาวนางสาวเบญจมาศ คงตระกูลสอาดเผดิมวิทยา
5นางสาวหทัยชนก เทียนทองโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
6นางสาวอรพรรณ วรรัตน์ญานนท์ชลราษฎรอำรุง
7นางสาวปัญญาพร เชื้อมั่งPanyaporn
8นางสาวกิติพร ตรุยานนท์เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9นางสาวศรารัตน์ อินทรประเสริฐโรงเรียนศรัทธาสมุทร
10นางสาวปิยวรรณ ตีระกิตติธนาศรัทธาสมุทร
11นางอุมาพร รัตนาภินันท์ชัยโรงเรียนศรัทธาสมุทร
12นางสาวพิมพ์พาพรรณ สุวงกฎโรงเรียนศรัทธาสมุทร
13นางสาวลดารัตน์ สงวรรณาสอาดเผดิมวิทยา

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30Basic Construction and Geometry Focus
- แนะนำและติดตั้งโปรแกรม
- A Geometric Construction
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00Graphics
Topic 1: Algebra, Functions and Transformations
Topic 2: Conics
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Topic 3: A Derivative Construction (optional)อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00Worksheets and Applets
Worksheets 1: Derivative at a Point
Worksheets 2: Derivative as a Function
Worksheets 3: The Derivative of Elementary Functions
Worksheets 4: Try to Graph the Derivative Function
Discussions
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30CAS
Topic 4: CAS commands (focus on Pre-calculus)
Topic 5: Calculus (Limits & Continuity)
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
10.30 – 12.00Topic 6: Vector and Matrix และคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นอ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30Statistics
Topic 7: Histograms, Stem and Leaf Plots, and Box Plots
Topic 8: Normal Distribution
Topic 9: Curve Fitting
อ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
14.30 – 16.00Discussionsอ.เดี่ยว ใจบุญ อ.นงลักษณ์ อาภาสัตย์2301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.นคร จันละ, ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ศึกษาการลงโปรแกรม Latex จาก Page. https://goo.gl/DvZ1zt
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

การใช้ LaTex เบื้องต้นในการสร้างเอกสาร โครงสร้างคำสั่ง การใช้งานคำสั่งทางคณิตศาสตร์ การจัดหน้ากระดาษ การสร้างตาราง การวาดรูปทรงเรขาคณิต การวาดกราฟ การนำเสนองานด้วย Beamer เป็นต้น

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 9 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 3 คน
ว่าง 12 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวชลดา เกลี้ยงโอวาทโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2นางสาวจริยาวดี บรรทัดเที่ยงจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
3นางสาวกาญจน์สุดา เรียงผาจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
4นางสาววารุณี หงษ์ภูพังโคนวิทยาคม
5นางสาวสุธิดา ปีคุณพังโคนวิทยาคม
6นางสาวศิตา ทวีกาญจน์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
7นางสาวชมพูนุท ชาวบ้านเกาะโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
8นางสายใจ ประเสริฐสุขจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
9นางสาววัชรี จันทร์เผือกจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30โครงสร้าง LaTex เบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
10.30 – 12.00การใช้งานคำสั่งคณิตศาสตร์ดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้ภาษาไทยใน LaTexดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
14.30 – 16.00การสร้างตารางเบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การสร้างรูปทรงเรขาคณิตและกราฟเบื้องต้นดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
10.30 – 12.00การสร้างใบงานดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การนำเสนองาน ด้วย Beamerดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
14.30 – 16.00การนำเสนองาน ด้วย Beamerดร.นคร จันละ ดร.ธนัชกฤศ แก้วเต็ม1302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ, อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์รับมัธยมศึกษาที่รักและสนใจในการจัดกิจกรรม/เกมทางคณิตศาสตร์
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
รายละเอียด

สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เกิดความรัก เห็นความงาม และมีความสนใจอยากเรียนรู้คณิตศาสตร์มากขึ้น โดยแบ่งรูปแบบเทคนิคการจัดกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มจุดประกายคณิตศาสตร์ กลุ่มความคิดเชิงตรรกะ กลุ่มคณิตคิดสร้างสรรค์ และกลุ่มคณิตศาสตร์มหัศจรรย์

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 14 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 8 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายเสาร์ ตนประเสริฐดรุณาราชบุรี
2นางจิรวัฒน์ หลวงวงษ์โพธิ์ทอง
3นางจิราวรรณ คนงามเบญจมราชรังสฤษฎิ์
4นางสาวลีนา ไทพิทักษ์หนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม
5นางสาวมินตรา อนันตรังสีโพธิ์ทอง
6นางสาวพิฌาวรรณ ชมดงโรงเรียนกุฉินารายณ์
7นายประวิทย์ เปลี่ยนดิษฐ์ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
8นางรัชนีวรรณ พาลพ่ายโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
9นางเรณู ปุณวัฒน์เบญจมราชรังสฤษฎิ์
10นางอโณทัย สุวรรณประเสริฐนารีวุฒิ
11นางสุมาลี ตันตะราวงศาโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
12นางสุนันท์ จินตนานารีวุฒิ
13นางสาวสุวิชา ทูรวัฒน์น้ำหนาววิทยาคม
14นายวัชระ เหมือนสวัสดิ์เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “จุดประกายคณิตศาสตร์”
- ความสำคัญของคณิตศาสตร์
- ศาสตร์คณิตศาสตร์
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
10.30 – 12.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “จุดประกายคณิตศาสตร์”
- ความสำคัญของคณิตศาสตร์
- ศาสตร์คณิตศาสตร์
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “ความคิดเชิงตรรกะ”
- สีสันผจญภัย
- ตัวเลขแสนกล
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
14.30 – 16.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “ความคิดเชิงตรรกะ”
- สีสันผจญภัย
- ตัวเลขแสนกล
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตคิดสร้างสรรค์”
- ฐานตวงน้ำเต้าหู้
- ฐานทฤษฎีของพิค
- ฐานทรงตันบรรจุแบบดัลเบิ้ล
- ฐานการแบ่งเค้กรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
10.30 – 12.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตคิดสร้างสรรค์”
- ฐานตวงน้ำเต้าหู้
- ฐานทฤษฎีของพิค
- ฐานทรงตันบรรจุแบบดัลเบิ้ล
- ฐานการแบ่งเค้กรูปสี่เหลี่ยม จัตุรัส
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์มหัศจรรย์”
- ท่องจักรวาล
- พาราด๊อกซ์
- ทุกคนมีค่า
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
14.30 – 16.00สาธิตเทคนิคการจัดกิจกรรม “คณิตศาสตร์มหัศจรรย์”
- ท่องจักรวาล
- พาราด๊อกซ์
- ทุกคนมีค่า
อ.รังสิมา สายรัตนทองคำ อ.อมรศรี อมรวัชรพงศ์
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
ดร.ธรรมนูญ ผุยรอด, ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
ความรู้เบื้องต้นของฟังก์ชันและกราฟ
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรม GeoGebra 5.0 และ Adobe Illustrator
รายละเอียด

การอบรมนี้เป็นการอบรมเชิงปฎิบัติการซึ่งเกี่ยวกับการวาดกราฟของฟังก์ชัน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra แล้วนำกราฟที่ได้ไปตกแต่งโดยการเพิ่มข้อความ คำอธิบายกราฟ หรือรูปภาพต่างๆ ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator เพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอน

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 13 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 10 คน
ว่าง 1 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวสิริรัญญา ใจปินชลราษฎรอำรุง
2นายธัมมธาดา อู่วิเชียรชลราษฎรอำรุง
3นายศิวนาท เนตรพระชลราษฎรอำรุง
4นางสาวภณิดา อุทธโยธาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
5นางสาวฟองเพียร ใจติ๊บโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
6นางสาวกรแก้ว อินทรมงคลโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
7นายวรวิทย์ พาลพ่ายเบญจมราชรังสฤษฎิ์
8นางสาวรัชฎาภรณ์ โชติอิ่มอุดมสอาดเผดิมวิทยา
9นางสาวอรณัชชา ชาญเชาว์สอาดเผดิมวิทยา
10นางสาวยศอารีย์ รวยธนพานิชโรงเรียนศรัทธาสมุทร
11นายจารุวัตร นาควิมลโรงเรียนศรัทธาสมุทร
12นางสาวสิณาภรณ์ แท่นศิลาสอาดเผดิมวิทยา
13นางสาววรัญญา ปราบพลสอาดเผดิมวิทยา

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การใช้โปรแกรม GeoGebra ในการวาดกราฟดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การใช้โปรแกรม Adobe Illustrator เบื้องต้นดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
10.30 – 12.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
14.30 – 16.00การวาดกราฟและตกแต่งกราฟด้วยโปรแกรม GeoGebra และ Adobe Illustratorดร.ธรรมนูญ ผุยรอด ดร.อัญญารัตน์ บุญวัฒน์2302
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
คณิตศาสตร์
วิทยากร
อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น, อ.จีรวรรณ บัวประทุม
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนรายวิชาสถิติระดับมัธยมศึกษาและผู้สนใจการใช้สถิติเป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เป้าหมายในการเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลจึงมีความสำคัญมากขึ้น การค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูล และการพยากรณ์ข้อมูลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจวางแผนงาน การพัฒนาปรับปรุงแผนการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องอาศัยโปรแกรมการคำนวณต่างๆ  เนื่องจากการเรียนการสอนรายวิชาสถิติในระดับชั้นมัธยมศึกษาเป็นความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีความจำเป็นและสำคัญ จึงควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งแนะนำให้นักเรียนสามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้

ดังนั้น ในการอบรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปไปใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประกอบการจัดการเรียนการสอน ให้คำแนะนำในการทำโครงงานแก่นักเรียน และอาจมีประโยชน์กับการทำวิจัยของผู้เข้าอบรม

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 4 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 20 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวแสงเดือน บัวเจริญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2นายสมคิด ภู่ไพจิตร์ุกลโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
3นางสาวสนฤดี ศรีสวัสดิ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4นายฐิตินันทน์ ผิวนิลคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 1อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 2อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 1อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ : การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 2อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30อบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ความแปรปรวน 1อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
10.30 – 12.00อบรมเชิงปฏิบัติการ : การวิเคราะห์ความแปรปรวน 2อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30อบรมเชิงปฏิบัติการ : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 1อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
14.30 – 16.00อบรมเชิงปฏิบัติการ : ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล 2อ.สุพรรณี เชื้อนุ่น อ.จีรวรรณ บัวประทุม1301
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์, ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์, อ.นิรุตต์ ทองโสภา
เหมาะสำหรับ
ครูที่สอนในรายวิชาภูมิศาสตร์ หรือวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพาและเมาส์
รายละเอียด
 1. ทบทวนการใช้ kahoot และ Discovery Education เพื่อทำกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียน ในรายวิชาภูมิศาสตร์
 2. ฝึกปฏิบัติการเรื่องแผนที่
 3. ฝึกปฏิบัติการเรื่องการทำแผนที่เส้นชั้นความสูง ด้วยโปรแกรม R to V
 4. ฝึกปฏิบัติการ จากการนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 9 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 2 คน
ว่าง 13 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายภูริทัศน์ สุกนวลโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
2นางสาวชลดา ภู่ระหงษ์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
3นางสาวจุฑาพร สำเภาแก้วจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
4นางสาวณัฐฐ์ชุมา ภู่มาลาโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา3
5นางสาวปรียานุช ศรีสุขคำโรงเรียนบางมดวิทยา"สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์"
6นางสมสุข ชื่นจิตรนารีวุฒิ
7นายธเนศ ชะพินทรโรงเรียนบรรหารแจ้มใสวิทยา3
8นายจิรวัฒน์ โพธิ์สวรรค์วัดคลองตันราษฎร์บำรุง
9นางธันยากร ธัญญเจริญบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ
- การทำสื่อการสอน kahoot เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ
- การทำสื่อการสอน Discovery Education เพื่อนำเข้าสู่บทเรียน
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
14.30 – 16.00ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องแผนที่มาตราส่วน 1:50,000 และแผนที่ธรณีวิทยา
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงเบื้องต้น
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
10.30 – 12.00ฝึกปฏิบัติการ
เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to V
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ฝึกปฏิบัติการ
-เรื่องการทำเส้นชั้นความสูงด้วยโปรแกรม R to V (ต่อ)
- ฝึกปฏิบัติการ จากการนำ R to V มา RUN ข้อมูลบนโปรแกรม GIS ARCVIEW เพื่อแสดงผลข้อมูล
ดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
14.30 – 16.00สรุปกิจกรรม โดยการนำเสนอผลงาน และซักถามดร.สิริรัตน์ พงศ์พิพัฒนพันธุ์ดร.สมคิด ภูมิโคกรักษ์ อ.นิรุตต์ ทองโสภา1504
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
อ.มานนท์ ผสมสัตย์, อ.สุจิตตรา โสภา
เหมาะสำหรับ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
เนื้อหาที่จะใช้ในการนำเสนอผลงานจำนวน 1 เรื่อง
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบ Poster สำหรับการนำเสนอผลงานวิชาการ โดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop และ Adobe Illustrator 

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 1 คน
ว่าง 17 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นายบริหาร เหลืองกำเนิดวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
2นายอรรณพ เรืองยศจันทนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30เตรียมความพร้อมในการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop
- ติดตั้งโปรแกรมสำหรับปฏิบัติงาน
- เตรียมข้อมูลสำหรับการออกแบบ Poster Presentation
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
10.30 – 12.00การสืบค้นภาพและลิขสิทธิ์ภาพ
การเลือกและดาวน์โหลด Adobe font free
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Photoshop
การตัดพื้นหลังออกจากภาพ (Die cut)
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
14.30 – 16.00การตัดพื้นหลังออกจากภาพ (Die cut) (ต่อ)
การปรับแต่งภาพ (Retouch)
การ save ผลงานและการนำไปใช้
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30รู้จักเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานในโปรแกรม Adobe Illustrator
การวาดภาพ Vector ประกอบ Poster
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
10.30 – 12.00การดาวน์โหลด Vector มาใช้
เทคนิคการสร้างภาพอักษร
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30หลักการออกแบบ Poster (colour / composition / layout)
ปฏิบัติการออกแบบ Poster
อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
14.30 – 16.00ปฏิบัติการออกแบบ Poster (ต่อ)อ.มานนท์ ผสมสัตย์ อ.สุจิตตรา โสภา1104
จัดโดยสาขาวิชา/ฝ่ายงาน
สังคมศึกษาและศิลปะ
วิทยากร
อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์, อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ
เหมาะสำหรับ
ครผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การเตรียมตัวก่อนเข้าอบรม
สมัคร Gmail และเตรียมข้อมูลที่สอนและคำถามแบบทดสอบอย่างน้อย 1 เรื่อง เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการอบรม
อุปกรณ์ที่ต้องเตรียม
คอมพิวเตอร์แบบพกพา
รายละเอียด

การอบรม หัวข้อ สอนสังคมศึกษาอย่างไรให้สนุก เป็นการอบรมเพื่อแบ่งปันเทคนิคการใช้เทคโนโลยี ในการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา โดยการอบรมจะประกอบด้วยการบรรยายและปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้งาน Google Drive, Google ฟอร์ม, Google สไลด์, Google เอกสาร, Google My maps, Google ชีต, Google วาดเขียน และ Google sites การใช้ Facebook, SAS Curriculum Pathways, Kahoot! และเกมส์ในการจัดการเรียนการสอน มุ่งหวังให้ผู้อบรมนำไปใช้กับการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียน การประยุกต์ใช้กับการทำงานวิจัย และการติดต่อระหว่างครูผู้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สถิติผู้ลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำเร็จ 2 คน
ยังไม่ชำระค่าสำรองที่นั่ง 0 คน
ว่าง 23 คน
ที่ชื่อ-สกุลหน่วยงาน
1นางสาวจตุพร ใยไพโรจน์บริษัทอักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
2นางสาวดาวเรือง ศิลทองท่ามะขามวิทยา

กำหนดการวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30บรรยาย : แนะนำวิทยากร การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ การสอนสังคมศึกษาอย่างไรให้สนุก ปฏิบัติการ : สาธิตการสอนโดยใช้ Kahoot! และวิธีการใช้ Kahoot!อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ : : การใช้ Google Drive ในการจัดการเรียนการสอน และการแชร์ข้อมูลระหว่างครูผู้สอนอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ : การใช้ Google เอกสาร, Google สไลด์ และ Google My mapsอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ : การใช้ Google วาดเขียน, Google sites และ Google ชีตอ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103

กำหนดการวันอาทิตย์ ที่ 17 มิถุนายน 2561

เวลากิจกรรมวิทยากรห้อง
09.00 – 10.30ปฏิบัติการ : การใช้ Google ฟอร์ม ปฏิบัติการ : การจัดการเรียนรู้โดยใช้ SAS curriculum pathways (การเขียนแผนการสอน และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน)
ปฏิบัติการ : การใช้งาน SAS curriculum pathways
อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
10.30 – 12.00ปฏิบัติการ : การใช้ Facebook ในการจัดการเรียนการสอน
ปฏิบัติการ : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกมส์
อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
12.00 – 13.00พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30ปฏิบัติการ : กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103
14.30 – 16.00ปฏิบัติการ : กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อ.ขวัญสกุล อุปพันธ์ อ.สิรยาภรณ์ ผาลาวรรณ1103

ขั้นตอนการลงทะเบียน


1. สมัครบัญชีผู้ใช้งานและเข้าสู่ระบบ


ในการใช้งานครั้งแรก ผู้สนใจเข้าอบรมต้องทำการสมัครบัญชีผู้ใช้งานผ่านหน้าระบบลงทะเบียน โดยคลิกลิงก์ "ลงทะเบียน" ด้านล่าง จากนั้นให้กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ระบุไว้ให้เรียบร้อยและกดปุ่มลงทะเบียน หลังจากสมัครบัญชีผู้ใช้งานแล้วให้ทำการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

2. กรอกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม


หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้ทำการเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมโดยคลิกปุ่ม "เพิ่มรายชื่อผู้ลงทะเบียน" จะปรากฎแบบฟอร์มลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนต่าง ๆ ให้ครบถ้วนจากนั้นคลิก "บันทึกข้อมูล"

สำหรับการเลือกหัวข้ออบรมนั้นท่านสามารถเลือกหัวข้อการอบรมได้ 1 หัวข้อโดยในแต่ละหัวข้อจะปรากฏที่นั่งคงเหลือท้ายชื่อหัวข้อ ทั้งนี้หลังจากเลือกหัวข้อและบันทึกข้อมูลแล้วระบบจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง 48 ชั่วโมงในการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งหากครบกำหนดเวลาและยังไม่มีการอัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งระบบจะลบรายชื่อของท่านจากหัวข้อดังกล่าว โดยท่านสามารถเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการได้อีกครั้ง (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) ในกรณีที่หัวข้อดังกล่าวยังมีที่นั่งเหลืออยู่ผ่านเมนู "แก้ไขข้อมูล"

3. พิมพ์เอกสาร


หลังจากเพิ่มรายชื่อผู้เข้าอบรมแล้วท่านสามารถพิมพ์เอกสารเพื่อนำไปชำระค่าสำรองที่นั่งผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "พิมพ์เอกสาร" โดยขอให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในส่วนต่าง ๆ และลงชื่อในเอกสารให้เรียบร้อย ทั้งนี้เอกสารจะมีสองส่วนคือข้อมูลผู้เข้ารับการอบรมและเอกสารการชำระค่าสำรองที่นั่ง

4. ชำระค่าสำรองที่นั่งอบรม


หลังจากตรวจสอบข้อมูลและลงชื่อในเอกสารเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำเอกสารส่วนชำระค่าสำรองที่นั่งการอบรมไปชำระเงิน ณ ธนาคารโดยมีค่าสำรองที่นั่ง 1,000 บาท

5. อัพโหลดหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรม


หลังจากชำระค่าสำรองที่นั่งแล้วให้ท่านทำการสแกนหรือถ่ายภาพหลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่งในการอบรมและอัพโหลดบนระบบลงทะเบียนผ่านเมนู "สถานะการลงทะเบียน" โดยคลิกปุ่ม "อัพโหลดหลักฐาน" และเลือกไฟล์หลักฐานการชำระค่าสำรองที่นั่ง ทั้งนี้ไฟล์หลักฐานจะต้องเป็นไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpeg, .jpg, .png หรือ .gif เท่านั้น

หลังจากอัพโหลดเรียบร้อยแล้วระบบจะแสดงสถานะรอการตรวจสอบหลักฐานจากเจ้าหน้าที่และจะหยุดการนับเวลาถอยหลัง ทั้งนี้ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารจะใช้เวลาประมาณ 1 - 2 วันทำการ หากเอกสารผ่านการตรวจสอบแล้วจะปรากฏข้อความสถานะ "ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำหลักฐานพร้อมใบสมัครตัวจริงมาแสดงในวันเข้ารับอบรม"

สถานที่พักใกล้โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ชื่อที่พัก อัตราค่าที่พัก(บาท) จำนวนผู้เข้าพักต่อห้อง(คน) ช่องทางการติดต่อ ข้อมูลเพิ่มเติม
คุณหลวงอพาร์ทเม้นท์   800 – 1.400  2 061-463-6422 ใกล้ตลาดศาลายา และสถานีรถไฟศาลายา
MU Place   650 – 1,400 2 02-889-3200 มีรถตู้บริการเป็นรอบ*
Buddit  Home 900 2 085-626-6451 มีรถตู้บริการเป็นรอบ* + อาหารเช้า
โรงแรมศาลายาพาวิลเลี่ยน 1,500 – 2,000  2 02-441-0568-9 มีรถราง ม.มหิดล วนเป็นรอบ+อาหารเช้า
ห้องพักในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 600 - 1,200  2-4 02-826-7121,02-826-7119 อยู่ภายในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
*หมายเหตุ การจัดบริการรถรับ-ส่งระหว่างที่พัก เป็นบริการของสถานที่พักโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ


โครงการบริการวิชาการ
 • อ.ศิริมาศ สุขประเสริฐ
  • 02-826-7168
  • sirimard@mwit.ac.th
 • อ.กนกนาถ โกสุวินทร์
  • 02-826-7164
สอบถาม/แจ้งปัญหาการใช้งานระบบรับสมัคร
 • อ.ฐิติณัฐ นภาวรรณ
  • 02-826-7006
  • thitinutn_mwit@mwit.ac.th