วันที่ 25 - 26 สิงหาคม 2562
ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน MWIT Open House 2019


โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จัดงานเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์ 2562 (MWIT Open House 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 การจัดงานครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมทำปฏิบัติการ (Lab) ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการวิจัยของโรงเรียน ได้เรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ผ่านนิทรรศการการนำเสนอหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน โครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียน และผลงานชุมนุมของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ละครเวที ดนตรี อาหาร รวมถึงได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศความเป็นอยู่ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นนักเรียนประจำผ่านกิจกรรม School Tour

นอกจากนี้ ในงานยังจัดให้มีการแข่งขันความสามารถทางวิชาการ ทั้งสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย อีก 3 รายการ ได้แก่ (1) การแข่งขันตอบปัญหาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 12 (MWIT Square XII) (2) MWIT Challenge 2019 และ (3) MWIT Spelling Bee 2019

 • ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562 หรือลงทะเบียนในวันงาน ณ จุดลงทะเบียน
 • ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนผ่านทางระบบรับสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 สิงหาคม 2562

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWIT Open House จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
07.30 – 08.30 น. ลงทะเบียนการแข่งขัน MWIT Spelling Bee 2019 จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
07.30 – 12.00 น.

เปิดขายบัตรการแสดงละครเวทีโดยชุมนุมละครเวที “กาลครั้งหนึ่ง”

จำหน่ายบัตร 2 ช่องทาง คือ ทางออนไลน์ และ บูธหน้างานในวันแสดง (25 สิงหาคม 2562) ช่องทางออนไลน์เริ่มจำหน่ายบัตรทางเพจเฟสบุ๊ค ‘กาลครั้งหนึ่ง’ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00 น. โดยราคาบัตรที่นั่งมีด้วยกัน 3 ราคา ได้แก่ 30 บาท, 40 บาท, 50 บาท หากซื้อบัตรออนไลน์ จะได้ส่วนลดค่าบัตร ใบละ 10 บาท

จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.30 – 15.30 น.
 • พิธีเปิดและกิจกรรมการแสดง
  • 08.30 – 08.40 น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
  • 08.45 – 09.00 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้น ม.6
  • 09.10 - 09.30 น. การแสดงของชุมนุม Folk for Fun
  • 09.40 - 09.55 น. การแสดงของชุมนุมเปียโนและไวโอลิน
  • 10.05 - 10.15 น. การแสดงของชุมนุมลีลาศ
  • 10.25 - 10.35 น. การแสดงของชุมนุม Shuffle Dance
  • 10.45 - 11.00 น. การแสดงของชุมนุมดนตรีไทย
  • 11.10 - 11.30 น. การแสดงของชุมนุมเทควันโด
  • 11.40 - 12.00 น. การแสดงของชุมนุม Step Dance
  • 13.00 - 15.30 น. การแสดงของชุมนุมรวมวงสตริง 2
 • กิจกรรมผลงานชุมนุมของนักเรียน
 • กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า และโครงการระหว่างประเทศ
 • กิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝ่าย
สนามหน้าเสาธง รอบบริเวณโรงเรียน ศูนย์วิทยบริการ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2, 3
09.00 – 12.00 น. การแข่งขัน MWIT Spelling Bee 2019 ห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ
09.00 – 12.00 น. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 Covered Walkway
09.00 – 15.00 น. กิจกรรม School Tour จุดลงทะเบียนหน้าอาคาร 9
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โรงอาหาร
13.00 – 15.30 น. การแสดงละครเวที “กาลครั้งหนึ่ง” ของนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์

กำหนดการวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562


เวลา กิจกรรม สถานที่
07.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน MWIT Open House จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
07.30 – 08.30 น.
 • ลงทะเบียนการแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 12 (MWIT Square 12)
 • ลงทะเบียนการแข่งขัน MWIT Challenge
จุดลงทะเบียน หน้าอาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 3
08.30 – 15.30 น.
 • กิจกรรมการแสดง
  • 08.30 – 08.45 น. การแสดงรำวงมาตรฐานของนักเรียน ชั้น ม.4
  • 08.55 - 09.30 น. การแสดงของชุมนุม Folk for Fun
  • 09.40 - 09.55 น. การแสดงของชุมนุมเปียโนและไวโอลิน
  • 10.05 - 10.15 น. การแสดงของชุมนุมลีลาศ
  • 10.25 - 10.35 น. การแสดงของชุมนุม Shuffle Dance
  • 10.45 - 11.00 น. การแสดงของชุมนุมดนตรีไทย
  • 11.10 - 11.30 น. การแสดงของชุมนุมเทควันโด
  • 11.40 - 12.00 น. การแสดงของชุมนุม Step Dance
  • 12.00 - 13.00 น. พักกลางวัน
  • 13.00 - 15.30 น. การแสดงของชุมนุมรวมวงสตริง 2
 • กิจกรรมผลงานชุมนุมของนักเรียน
 • กิจกรรมนิทรรศการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน ผลงานนักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่า และโครงการระหว่างประเทศ
 • กิจกรรมนิทรรศการของสาขาวิชา/ฝ่าย
สนามหน้าเสาธง รอบบริเวณโรงเรียน ศูนย์วิทยบริการ อาคารมหิดลวิทยานุสรณ์ 1, 2, 3
08.45 – 16.00 น. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 12 (MWIT Square 12) หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์
09.00 – 12.00 น. การแข่งขัน MWIT Challenge : สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์  ศูนย์กีฬา ชั้น 2
09.00 – 14.00 น. การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 Covered Walkway
09.00 – 15.00 น. กิจกรรม School Tour จุดลงทะเบียนหน้าอาคาร 9
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย โรงอาหาร
13.00 – 15.00 น. การแข่งขัน MWIT Challenge : แข่งขัน และมอบรางวัล ศูนย์กีฬา ชั้น 2

กิจกรรมนิทรรศการงาน MWIT Open House 2019

สาขาวิชาสาขาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
เกมไม้แสนกลฝึกไหวพริบในการแก้ปัญหาจากเกมไม้แต่ละแบบ1301
มหัศจรรย์เลขฟิโบนัชชีนิทรรศการแสดงความสัมพันธ์ของเลขฟิโบนัชชีกับเรื่องที่พบในธรรมชาติ1302
ของเล่นและสือการเรียนรู้สำหรับนักเรียนการนำเสนอสื่อการเรียนรู้ที่ในไปใช้จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์1303
เปิดโลกดิจิทัลนิทรรศการเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์2301
เปิดโลกแห่งบอร์ดเกมกิจกรรมที่ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผล ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ ที่น่าสนใจห้องประชุม C

สาขาวิชาสาขาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
Bottle Challenhgeเคลื่อนย้ายขวดน้ำด้วยการใช้เชือกฝางที่ผูกติดกับยางวงขนาดเล็กศูนย์กีฬา ฯ
Happy Dartsขว้างลูกบอลไปยังเป้าคะแนน และให้ปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละระดับของคะแนนที่ขว้างได้ศูนย์กีฬา ฯ
Biodiversity photoสนุกกับความหลากหลายและการถ่ายภาพสิ่งมีชีวิต ภายใต้กล้องจุลทรรศน์3401
Zoo.. Zoo.. Zooเรียนรู้กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ชนิดต่างๆ โดยการผ่าตัด3403
CSI- ตามล่าหาคนร้ายค้นหาความจริง.....ใครคือผู้ร้าย3405

สาขาวิชาสาขาเคมี

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
กว่าจะมาเป็นตารางธาตุนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติตารางธาตุ3603
แสง สี สดใสมาจากธาตุใดกันดูสเปกตรัมจากหลอดกำเนิดแสง และจากเปลวไฟ3603
มหาอำนาจธาตุเศรษฐกิจนิทรรศการการใช้ประโยชน์จากธาตุต่างๆ ในชีวิตประจำวัน3601
ธาตุอะไรนะ, บิงโกตารางธาตุตอบคำถามจากคำใบ้ที่ได้จากการปาเป้าให้ลูกโป่งแตก, เกมบิงโกตารางธาตุ3601
เล่นแร่แปรธาตุฐานการทดลองเคมีตื่นตาตื่นใจ3503

สาขาวิชาสาขาฟิสิกส์

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
MWIT Universeไขความเร้นลับของจักรวาลผ่านกิจกรรมดาราศาสตร์สนุกๆ ได้แก่ เรื่องเล่าจากดวงดาว สัมผัสสนามความโน้มถ่วง ส่องจักรวาลด้วยกล้องโทรทรรศน์ สร้างอนุภาคพลังงานสูงด้วย Cloud Chamber3605
มหัศจรรย์แห่งคลื่น แสง เสียงสนุกกับแสง สี เสียง ที่ที่จะทำให้รักฟิสิกส์มากขึ้นอีกเป็นกอง3705
แม่เหล็กไฟฟ้า มาหา ณ เธอสนุกกับกิจกรรม/สิ่งประดิษฐ์เล็กๆ ที่จะทำให้เข้าใจเกี่ยวกับไฟฟ้า-แม่เหล็ก พื้นฐาน3703

สาขาวิชาสาขาศิลปศาสตร์

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
รักกันให้อ้อน รักกลอนให้ต่อแต่งกลอนต่อจากวรรคที่กำหนดให้ครบบท1601
ใบ้คำสองไพเบี้ย ตอบได้ไม่เสียตำลึงทองฝ่ายหนึ่งแสดงท่าทางใบ้สุภาษิตให้อีกฝ่ายตอบ1602
เล่นผะหมี หมีสนุกทายปริศนาร้อยกรอง (ผะหมี)1601
บอร์ดเกมส์เศรษฐศาสตร์เกมส์cardเกี่ยวกับการเงินและเศรษฐิกิจพอเพียง1502
MWIT MUNกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาระดับโลกและรู้จักMUN1504
ปริศนา: ประเทศไทยกิจกรรมทายคำที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ บุคคลสำคัญและเหตุการณ์
ประเทศไทยในปัจจุบัน
1503

สาขาวิชาสาขาภาษาต่างประเทศ

ชื่อกิจกรรมรายละเอียดกิจกรรมห้อง
Block Buster Gameตอบคำถามเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นทีม โดยเลือกจากแผ่นป้ายตัวอักษรหรือแผ่นป้ายตัวเลข ทีมไหนตอบได้ครบและถูกต้องก่อน จะเป็นฝ่ายชนะ และได้รับรางวัล1103
English Movies and Cartoonsชมภาพยนต์หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษสั้นๆ มี Subtitle ภาษาไทย และตอบคำถามเพื่อชิงรางวัล ชมภาพยนต์หรือการ์ตูนภาษาอังกฤษ เป็นรอบ รอบละไม่เกิน 10 นาที 1104

MWIT Square 12th

กติกาการแข่งขัน


การสอบแข่งขันจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
 • เนื้อหาวิชาในการแข่งขัน ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ ดาราศาสตร์ และทักษะกระบวนการคิด
 • ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 3 อันดับ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 5,000 บาทต่อทีม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 3,000 บาทต่อทีม
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาทต่อทีม
หมายเหตุ: ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. โรงเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันสามารถสมัครเข้าร่วมผ่านทางเว็บไซต์ MWIT Square โดยกดที่ "ลงทะเบียน" หรือ "สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน" ทางด้านบนของเว็บไซต์
 2. ระบบจะให้ท่านสมัคร Username (หนึ่งโรงเรียนมีได้หนึ่ง Username เท่านั้น) โดยสามารถอ่านรายละเอียดวิธีการอัพโหลดเอกสารและดาวน์โหลดใบรับรองสถานศึกษาได้ภายในระบบรับสมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนมาร่วมการแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 3 คน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

MWIT Spelling Bee 2019

กติกาการแข่งขัน


 • การแข่งขัน แบ่งออกเป็น 4 รอบ ดังนี้
  • รอบที่ 1: Multiple Mind Benders (09.00 – 09.30)
   • นักเรียนเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องจากการอ่านของอาจารย์เจ้าของภาษา จำนวน 50 ข้อ โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลำดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลำดับ ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1-50 จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบ Write It Right (รอบที่ 2) ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ 51 เป็นต้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  • รอบที่ 2: Write It Right (10.00 – 10.30)
   • นักเรียนเขียนสะกดคำศัพท์ที่คณะกรรมการออกเสียง ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1-10 จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบ Picture and Sentence Challenging (รอบที่ 3) ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ 11 เป็นต้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  • รอบที่ 3: Pictorial Dictation (11.00 – 11.30)
   • นักเรียนเขียนสะกดประโยคที่คณะกรรมการออกเสียง ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนที่ 1-5 จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันในรอบ Last Minute (รอบที่ 4) ผู้ที่ได้ลำดับคะแนนตั้งแต่ 11 เป็นต้นไปจะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
  • รอบที่ 4: Last Minute (11.30 – 12.00)
   • ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 5 คน แข่งขันสะกดคำปากเปล่าให้ถูกต้องและเร็วที่สุดภายในเวลา 60 วินาที เพื่อหาผู้ชนะประจำการแข่งขัน
 • ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 5 รางวัล ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 5,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัลได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จำนวน 1 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท
หมายเหตุ:
 • นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร
 • ครูผู้ควบคุมดูแล จะได้รับเกียรติบัตร

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน


 1. เป็นการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. เป็นการแข่งขันประเภทบุคคล แต่ละโรงเรียนส่งผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ไม่เกินโรงเรียนละ 10 คน
 3. แข่งขันวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2562 ในงานวันเปิดบ้านมหิดลวิทยานุสรณ์
 4. เวลาที่ใช้ในการแข่งขัน: 3 ชั่วโมง (09.00 – 12.00)
 5. เปิดรับสมัครออนไลน์ วันนี้ – 15 ส.ค. 2562 จำกัดจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 250 คน หากมีผู้สมัครเกินจำนวนทางคณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ให้กับโรงเรียนที่สมัครก่อน

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 (หรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกสังกัด รวมทุกระดับชั้นโรงเรียนละ 10 คน
 2. ผู้เข้าแข่งขันเป็นนักเรียนหลักสูตรปกติ (ไม่ใช่หลักสูตร English Program หรือ International School)
 3. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสัญชาติไทย
ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

MWIT Challenge 2019

กติกาการแข่งขัน


 1. การแข่งขันใช้เวลาทั้งหมด 5 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 9.00 - 15.00 น. (ไม่รวมพักกลางวัน ) ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
 2. แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  • สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ [09.00 – 12.00 น.] ผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมจะได้รับโจทย์ในสร้างสิ่งประดิษฐ์เพื่อทำภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย จากอุปกรณ์ที่กำหนดให้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • การแข่งขัน [13.00 – 15.00 น.]
   1. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีม จะทำการแข่งขันกันทำภารกิจ โดยจะมีโอกาส 2 ครั้ง และใช้ผลการแข่งขันที่ดีที่สุดของทีมในการตัดสินผล
   2. ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ทีมทำการแข่งขันในรอบพิเศษ “Survival League” เพื่อหาผู้ชนะเพียงทีมเดียว
 3. ประเภทรางวัล แบ่งออกเป็น 4 อันดับ ดังนี้
  • รางวัลชนะเลิศ ได้รับ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 4,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 2,000 บาท
  • รางวัลรอบพิเศษ ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 1,000 บาท
หมายเหตุ:
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันและครูผู้ควบคุมดูแลทุกคน จะได้รับเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร


 1. ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 (หรือเทียบเท่า) ในปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนทุกสังกัด
ลงทะเบียนและสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

แผนผังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์


ติดต่อเรา


สถานที่ตั้ง

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 364 หมู่ 5 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

หมายเลขติดต่อส่วนกลาง

+66(0)2-826-7000

Social Media